การเดินทาง ในกรุงเทพ

#เรามาดูเรื่องราวของ “ความปลอดภัย” กัน

  • บ้านเมือง ของเรา              ในตอนนี้ไม่ว่าจะออกจากบ้านไปทางไหนก็ต้องคอยป้องกัน และระวังตัวเองเป็นอย่างมาก เพราะในตอนนี้มีโร ค ภัยกำลังระบาดกันอย่างต่อเนื่องและูเหมือนจะยิ่งทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกด้วย ดังนั้นทุกครั้งที่เราจำเป็นต้องออกจากบ้านในตอนนี้ต้องใส่แมส และพกเจลคอยล้างมือทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของตัวเอง และความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

เมื่อวันที่ 21 ม.ค.64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพ ร่ร ะบา ดของโร คติ ดเชื้ อไ วรั สโ คโ รน า 2019 (ศบค.) รายงานตัวเลขผู้ติ ดเชื้ อไ วรั สโค วิ ด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) พบมีผู้ติ ดเชื้ อใหม่ 16 ราย แบ่งได้ 2 กลุ่ม

กลุ่มแรก เป็นการติ ดเชื้ อภายในประเทศจากการไปพื้นที่เสี่ ยง มีอาชีพเสี่ ยง หรือสัมผั สกับผู้ติ ดเชื้ อก่อนหน้านี้ จำนวน 16 ราย ประกอบด้วยเพ ศชาย 7 ราย อายุ 5 เดือน-56 ปี เพ ศหญิง 7 ราย อายุ 24-62 ปี สัญชาติไทย 13 ราย และแรงงานข้ามชาติ อีก 1 ราย ไม่มี อาการ 7 ราย และมีอาการไข้ 7 ราย

รักษาตัวที่โร งพย าบา ลเอกชนในกทม. 8 ราย, โรงพย าบา ลจุฬาลงกรณ์ 1 ราย, โรงพย าบา ลกลาง 1 ราย, โรงพย าบา ลเจริญกรุง ประชารักษ์ 1 ราย, โรงพย าบา ลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1 ราย และรอประสาน 2 ราย

และกลุ่มที่สอง พบจากการคั ดกร องเชิงรุกอีก 2 ราย เป็นเพ ศชาย 2 ราย อายุ 37และ 39 ปี แรงงานข้ามช าติ 2 ราย พบไม่มีอาก ารป่ วย 2 ราย รักษาตัวที่โรงพย าบา ลเอกชน 1 ราย และโรงพย าบา ลผู้สูงอายุบางขุนเทียน 1 ราย

ทำให้ตัวเลขผู้ติ ดเชื้ อ สะสม (18 ธ.ค. 2563 – 21 ม.ค. 2564) รวมแล้วอยู่ที่ 635 ราย เลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับ 3 เป็นจังหวัดที่มีผู้ติ ดเชื้ อสะสมมากที่สุด รองจาก จ.สมุทรสาคร

เรียบเรียงโดย                        thaimarketing